Jarný výpredaj -20% s kódom: JAR20

Súťaž o merino deku s Blackhill Outdoor.

Usporiadateľ súťaže: Garage sport, s.r.o., Rázusova 15, Brezno, IČO: 47357380 Názov súťaže: Súťaž o merino deku s Blackhill Outdoor. Miesto priebehu súťaže: Súťaž prebieha spoločne na území Slovenskej republiky a Českej republiky prostredníctvom sociálnej siete Facebook (ďalej len „miesto konania súťaže“). 

Trvanie súťaže: súťaž trvá od 1.2.2021 od 8:00 hod. do 28.2.2021 do 20:00 vrátane (súťažný príspevok musí byť zverejnený na Facebooku najneskôr 28.2.2021 do 20:00, príspevky zverejnené neskôr nebudú do súťaže zaradené). Podmienky účasti v súťaži: Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou na území Českej alebo Slovenskej republiky, ktorá je registrovaná na sociálnej sieti Facebook (www.facebook.com), má po celú dobu súťaže aktívny svoj Facebook účet a splní stanovené pravidlá súťaže (ďalej len „súťažiaci“). Súťažiaci sa zaväzujú dodržiavať všetky pravidlá použitia siete Facebook uvedené na https://www.facebook.com/policies/. 

Pravidlá súťaže a spôsob určenia víťazov: Organizátor bude o súťaži priebežne informovať verejnosť prostredníctvom profilu @blackhilloutdoor na sociálnej sieti Facebook. Úlohou súťažiacich je napísať komentár pod súťažným príspevkom na Facebooku, kde prostredníctvom komentáru zodpovedajú súťažnú otázku v znení „Kde by Vás deka najlepšie zahriala a s kým by ste sa o ňu podelili?“. Aby mohol byť komentár zaradený do súťaže, musí ho súťažiaci umiestniť na Facebooku pod daný príspevok. Jeden súťažiaci môže vložiť max. 3 príspevky, odpoveď ale musí byť odlišná. Príspevky a komentáre vkladané súťažiacim nesmú byť v rozpore s dobrými mravmi, byť vulgárne, podnecovať k nenávisti skupine obyvateľstva, príp. byť akokoľvek v rozpore s platnými právnymi predpismi a ďalej v rozpore s oprávnenými záujmami usporiadateľa a organizátora. Ak nebude príspevok súťažiaceho spĺňať podmienky podľa predchádzajúcej vety, bude súťažiaci zo súťaže vyradený. Súťažný príspevok nesmie mať propagačný charakter inej značky než @blackhilloutdoor. Výhercom sa stane 1 súťažiaci, ktorý budú náhodne vylosovaný. Výherca získa nasledovnú cenu: merino deka od Black Hill Outdoor. Vyhlásenie víťaza: Výherca bude o svojej výhre informovaný do 5.3.2021 pod svojím súťažným príspevkom („vyhlásenie“). Kontaktné údaje v podobe meno a priezvisko, ulica, PSČ, mesto, tel. číslo je súťažiaci povinný dodať organizátorovi súťaže prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti Facebook na účet @blackhilloutdoor. Súťažiaci je povinný dodať organizátorovi súťaže tieto údaje najneskôr do 3 pracovných dní od jeho vyhlásenia. Ak do tejto doby súťažiaci tieto údaje nedodá alebo ich dodá nekompletné, bude jeho výhra postúpená súťažiacemu, ktorý bude náhodne vybratý. Autorské práva: Súťažiaci zodpovedá za to, že zverejnením svojho príspevku na sociálnej sieti Facebook nebudú porušené práva tretích osôb, najmä, že nebude zasiahnuté do autorských práv tretích osôb. V prípade, že súťažný príspevok poskytnutý súťažiacim do súťaže bude mať povahu akéhokoľvek predmetu práva duševného vlastníctva (resp. ak bude také predmety obsahovať), a to najmä predmety chránené autorským zákonom č. 121/2000 Z. z., v platnom znení (napr. autorské diela, zvukové či zvukovo obrazové záznamy, umelecké výkony) a/alebo predmety práv priemyselných (napr. ochranné známky), resp. ak budú jeho súčasťou akékoľvek osobnostné atribúty (napr. podobizeň), na ktoré sa vzťahuje ochrana podľa občianskeho zákonníka č. 89/2012 Z. z. (ďalej spoločne súťažný príspevok, predmety duševného vlastníctva, vrátane osobnostných atribútov, ako „predmety“), súťažiaci prehlasuje, že využitím predmetov v rozsahu a spôsobom popísaným v podmienkach súťaže nebudú akokoľvek zasiahnuté či ohrozené práva oprávnených osôb k týmto predmetom. 

Súhlas so spracovaním osobných údajov: Súťažiaci svojou účasťou v súťaži súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu poskytnutých osobných údajov (ďalej len „údaje“), s ich zaradením do databázy spravovanej: Garage sport, s.r.o., Rázusova 15, Brezno, IČO: 47357380 a Mgr. Monika Sivulič, Sv. Ladislava 40, 04014 Košice, IČO: 52105636, a s ich spracovaním a to na 2 roky, príp. do odvolania súhlasu. Súťažiaci berie na vedomie, že má práva zaručené zákonom č. 101/2000 Z. z., o ochrane osobných údajov, v platnom znení, najmä ustanoveniami § 11, § 12 a § 21, t. j. najmä že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek na adrese správcu odvolať, že má právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto údajov, blokovanie nesprávnych údajov, ich likvidáciu, atď. V prípade pochybností o dodržiavaní práv sa môže obrátiť na správcu alebo aj priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Spracovávané osobné údaje: meno, priezvisko, adresa. Osobné údaje sa spracovávajú najmä na evidenciu súťažiacich (ďalej tiež „účastník súťaže“), na dobu od vyhlásenia súťaže až do prípadného písomného odvolania súhlasu. Osobné údaje sú od účastníka súťaže získavané na základe súkromnej správy, prostredníctvom ktorej ich subjekt údajov oznámi usporiadateľovi súťaže. Osobné údaje účastníka súťaže budú spracované vo vyššie uvedenom rozsahu v elektronickej databáze správcu, príp. spracovateľom, s ktorým správca uzatvorí príslušnú zmluvu. Všetky dáta sú ukladané v digitálnej forme. Ak požiada účastník súťaže o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu správca a prípadne aj spracovateľ povinný túto informáciu bez zbytočného odkladu dať. Správca má právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nutné na poskytnutie informácie. Každý účastník súťaže, ktorý zistí alebo sa domnieva, že správca vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života účastníka súťaže alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže požiadať správcu alebo spracovateľa o vysvetlenie alebo požadovať, aby správca alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav (blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidácia osobných údajov). Účastník súťaže má ďalej právo sa so svojimi oprávnenými žiadosťami obracať na správcu, a ak im správca nevyhovie, tak na Úrad na ochranu osobných údajov, na ktorý sa však môže účastník súťaže obrátiť aj priamo. Tento súhlas môže účastník kedykoľvek písomne odvolať. Za písomnú formu je považované odvolanie učinené prostredníctvom elektronickej pošty, t. j. doručením e-mailu na adresu: info@blackhilloutdoor.sk. Odvolaním svojho súhlasu účastník stráca nárok na výhru v súťaži. 

Ďalšie dôležité podmienky súťaže: Usporiadateľ súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže v priebehu jej trvania, súťaž skrátiť, predĺžiť, odložiť, prerušiť alebo kompletne zrušiť. Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru výhrou podobného typu. Prípadné námietky s priebehom súťaže je možné usporiadateľovi zaslať elektronicky prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti Facebook na účet @blackhilloutdoor v priebehu alebo najneskôr do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži a/alebo osoby, ktorých súťažné príspevky sú v rozpore s právnymi predpismi, a/alebo osoby konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že táto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom, napr. v dôsledku duplicity facebookových účtov, nemá nárok na výhru. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka súťaže, ktorého správanie či profil na Facebooku vykazuje známky nekalého či podvodného konania (napr.: duplicitný účet). Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže, ktorého správanie či Facebook profil odporuje pravidlám sociálnej siete Facebook. Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v akcii (najmä funkčnosť siete Facebook). Usporiadateľ ďalej nezodpovedá za doručenie správy (komentára), prostredníctvom ktorej budú informovaní výhercovia súťaže a za doručenie výhry zaslanej prostredníctvom doručovateľa poštových služieb. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa, spracovateľa a organizátora súťaže, a tiež osoby im blízke a ostatné spolupracujúce právnické a fyzické osoby podieľajúce sa na tejto súťaži vrátane ich zamestnancov a osôb im aj ich zamestnancom blízkych. V prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane výhercom, výhra jej nebude odovzdaná a prepadá v prospech usporiadateľa súťaže. Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k elektronickej sociálnej sieti Facebook. Účastník súťaže je vyrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie organizátorovi, spracovateľovi a usporiadateľovi súťaže a nie elektronickej sociálnej sieti Facebook. Výhry nie sú prevoditeľné na inú osobu. Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie výhry výhercovi z dôvodu zmeny doručovacej adresy výhercu, ani v prípade, keď nebude výherca na doručovacej adrese zastihnutý. Zaslaním príspevku do súťaže účastníci prijímajú všetky jej podmienky. Rozhodnutie usporiadateľa o všetkých otázkach, týkajúcich sa súťaže, je konečné. Žiadny súťažiaci nemá právo spochybňovať výber výhercu. 

V Košiciach, dňa 29.1.2021