Powered by Smartsupp

Spoločnosť GARAGE SPORT si je vedomá toho, že téma ochrany údajov pri nakupovaní prostredníctvom internetu je mimoriadne dôležitá. Preto sú všetky Vaše osobné údaje (adresa, zákaznícke číslo, e-mailová adresa atď) zo všetkých formulárov na našej stránke prenášané zašifrované pomocou techniky SSL (Secure Socket Layer) a tým sú chránené pred prístupom nepovolanej osoby a pred zneužitím cudzou osobou.

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť GARAGE SPORT s. r. o., so sídlom Rázusova 15, 977 01 Brezno, IČO: 47 357 380 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo 24752/S (ďalej len „spoločnosť GARAGE SPORT“ ), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie. Spoločnosť GARAGE SPORT je možné kontaktovať písomne e-mailom na adrese info@garage-sport.sk, poštou na adrese GARAGE SPORT s.r.o., Rázusova 15, 977 01 Brezno alebo telefonicky na telefónnom čísle: 00421 948 469 636.

Spoločnosť GARAGE SPORT kladie veľký dôraz na nakladanie s Vašimi osobnými údajmi. Riadime sa zákonmi o ochrane osobných údajov, ktoré sú zhromažďované výlučne pre potreby spoločnosti GARAGE SPORT a spracovávané pre realizáciu hospodárskej činnosti firmy, organizáciu propagačných a reklamných akcií.

Našu webovú stránku môžete navštíviť aj bez toho, aby ste museli uviesť akékoľvek osobné údaje. V niektorých prípadoch od Vás ale tieto údaje potrebujeme, a to:

 • pri objednávke
 • pri kontakte s nami
 • pri účasti na súťažiach
 • pri vyžiadaní katalógu
 • pri predplatení/zrušení Newslettera
 • pri telefonickej podpore

Spoločnosť GARAGE SPORT spracúva na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti GARAGE SPORT), na účely vybavovania reklamácií aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii. Jednotlivé osobné údaje používame na realizáciu objednávok, na dodávanie tovaru, na realizáciu platby, aby sa predišlo zneužitiu internetovej stránky a aby sme Vás informovali o objednávkach, produktoch, službách a ponukách.

Osobné údaje sú uchovávané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar. Pri udelení súhlasu so spracúvaním osobných údajov udelíte súhlas, tento súhlas je dobrovoľný a možno ho kedykoľvek odvolať. Maximálna doba uloženia osobných údajov je 10 rokov.

Pre rýchlejšiu komunikáciu Vás prosíme, aby ste nám zaslali Vašu e-mailovú adresu. Samozrejme ju používame na reklamné účely iba vtedy, ak k tomu dáte výslovný súhlas. Ďalej používame a spracúvame Vaše údaje o adrese a objednávacie údaje tak pre vlastné, ako aj pre cudzie marketingové účely, zaoberajúce sa zasielateľskou službou a odovzdávame za týmto účelom tieto údaje i ďalším osobám. Samozrejme môžete povolenie na používanie, spracovanie a odovzdávanie údajov pre marketingové účely kedykoľvek odvolať tým, že nám pošlete príslušnú správu. Toto môžete urobiť poštou oznámením na GARAGE SPORT, s. r. o., Rázusova 15, 977 01 Brezno, alebo zaslaním e-mailu na adresu info@garage-sport.sk.

Tretie strany:

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám. Počas spracovania objednávky a plnenia kúpnej zmluvy sú údaje poskytnuté aj tretím stranám ako dopravcom, kuriérom, bankám, marketingovej firme a podobne. Osobné údaje kupujúceho sú spracovávané len za účelom plnenia zmluvy a na nevyhnutný čas.

Od účinnosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“) , ktoré nadobudne účinnosť dňa 25.05.2018 máte právo v zmysle článkov 12 až 22 Nariadenia na transparentné spracovávanie osobných údajov, právo na

informácie a prístup k údajom, právo na opravu a vymazanie údajov (na zabudnutie), právo na obmedzenie spracúvania údajov a právo na prenosnosť údajov. V zmysle uvedeného máte právo aj vzniesť námietku pri spracovávaní pre účely priameho marketingu, vrátane profilovania. Máte právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania. Pre podrobnejšie informácie o spracovávanie osobných údajov sa môžete obrátiť na prevádzkovateľa na kontaktnej adrese GARAGE SPORT, s. r. o., Rázusova 15, 977 01 Brezno, alebo zaslaním e-mailu na adresu info@garage-sport.sk.

Dozorným orgánom je Úrad pre ochranu osobných údajov, https://dataprotection.gov.sk/uoou/, u ktorého môžete podať sťažnosť.

Osobné údaje ukladáme v prvom rade z dôvodu optimálnej realizácii objednávky a za tým účelom ju prípadne poskytneme ďalším subjektom. Tieto údaje príjemcu smú byť použité výhradne na realizáciu objednávky. Iné použitie osobných údajov bez vášho osobného súhlasu nie sú povolené. Vaše údaje o adrese a kontaktné údaje používame pre vlastné účely, ako aj pre cudzie marketingové účely, zaoberajúce sa zasielateľskou službou a odovzdávame za týmto účelom tieto údaje i ďalším osobám. Vami poskytnuté kontaktné údaje s vaším súhlasom sme oprávnení používať k zasielaniu marketingových informácií, vrátane elektronických Newsletterov. Samozrejme povolenie na používanie, spracovanie a poskytovanie údajov kvôli marketingovým účelom je dobrovoľné a môžete ho kedykoľvek odvolať tým, že nám pošlete správu. Môžete to urobiť poštou na adresu GARAGE SPORT, s. r. o., Rázusova 15, 977 01 Brezno, alebo zaslaním e-mailu na adresu info@garage-sport.sk

COOKIES

Spoločnosť GARAGE SPORT používa Cookies, ktoré umožňujú spríjemniť Váš nákup čo najviac. V našich Cookies nie sú uložené žiadne osobné údaje.

Čo sú cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa pri návšteve internetovej stránky prenášajú do počítača návštevníka. Ukladajú sa na pevnom disku s presne určenou životnosťou a využívajú sa počas návštevy stránky tzv. „Internet Session“ a vytvárajú takzvanú Session-Cookie.

Automaticky sa z pevného disku vymazávajú pri uzatvorení internetového prehliadača.

Ako vám zapnutie súborov cookies môže pomôcť?

Pre úspešné prihlásenie a správne fungovanie systému je potrebné, aby vo Vašom prehliadači bola zapnutá funkcia Cookies. So zapnutými súbormi cookies bude pre vás prehliadanie webu jednoduchšie.

Sú s Cookies spojené riziká?

Cookies neznamenajú žiadne nebezpečenstvo pre počítač. Cookie nemôže serveru poskytnúť žiadne dáta z Vášho pevného disku, neprezradí mu emailovú adresu ani žiadne iné informácie o užívateľovi prehliadača. Cookie sama je prenášaná v rámci širfrovaného spojenia a nie je ukladaná na disk, takže nikto ju nemôže získať ani zachytením „po ceste“, ani z Vášho disku. Naviac, každá cookie v sebe obsahuje čas svojho vytvorenia a je platná len po krátky čas po ňom. Potom sa stáva celkom nepoužiteľnou.

Ak i napriek tomu máte obavy z cookies, môžete svoj prehliadač nastaviť tak, že cookies nebudú vôbec alebo aspoň nepozorované akceptované.

Takto nastavíte používanie Cookies vo Vašom prehliadači!

Internet Explorer:

Otvorte v menu „Nástroje“ záložku „Možnosti siete internet“. vyberte kartu „Ochrana osobných údajov“. nastavením na „Blokovať všetky súbory Cookies“ zabránite akémukoľvek ukladaniu Cookies. vďaka posuvnému regulátoru môžete previesť nastavenie podľa vlastného uváženia. okrem toho máte možnosť pomocou tlačidla „Spresnenie“ previesť svoje vlastné nastavenia. znovu aktivujte v otvorenom okne výber „prepísať automatické spracovávanie súboru cookies“ a vyberte nastavenie „zobraziť výzvu“ a pri každom súbore cookies obdržíte hlásenie bližšie informácie o možnostiach obdržíte prostredníctvom funkcie pomocník. Svoje nastavenia potom potvrďte stlačením tlačidla „OK“ na všetkých otvorených oknách.

Porovnateľné možnosti nastavenia nájdete i v prehliadači Firefox v menu „nástroje“ a podmenu „možnosti“. Nastavenia preveďte na karte „súkromie“ a „bezpečnosť“, kde v časti „Cookies“ môžete previesť nastavenia podľa svojho želania. Berte do úvahy to, že odmietnutie Cookies môže viesť k obmedzenému používaniu internetových stránok. Ak vložíte napríklad do košíka tovar, prečíta si náš server kód z Cookies a tak si pamätá, že tovar patrí do Vášho košíka. Ak navštívite po Vašej ceste za nákupom na www.modneveci.sk ďalšie webové stránky a vrátite sa potom späť na našu stránku, je Váš košík naďalej naplnený. Táto služba je možná iba pri používaní Cookies! Odporúčame Vám preto, aby ste nechali príjem Cookies zapnutý.

Súťaže na FB

 • Spoločnosť GARAGE SPORT spracúva na účely realizácie súťaží prostredníctvom Facebooku nasledovné osobné údaje: údaje uvedené v profile súťažiaceho a v prípade víťaza aj jeho meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu a fotografiu s výhrou.
 • Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou GARAGE SPORT je nevyhnutné na účely realizácie súťaže v súlade s jej podmienkami.
 • Príjemcom osobných údajov víťaza v rozsahu fotografie a prípadne aj označenia menom a priezviskom je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

Poskytovanie podpory cez FB

 • V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne požiadať o poskytnutie podpory cez Facebook, spoločnosť GARAGE SPORT bude spracúvať osobné údaje uvedené vo facebookovom profile dotknutej osoby a údaje, ktoré jej dotknutá osoba sama počas komunikácie poskytne.
 • Účelom spracúvania týchto osobných údajov je poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka a právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie spoločnosťou GARAGE SPORT je nevyhnutné na poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka.
 • Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).
 • Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na poskytnutie podpory požadovanej zákazníkov.

ÚDAJE VYPLÝVAJÚCE Z POUŽÍVANIA INTERNETOVÉHO OBCHODU A STRÁNOK SOCIAL MEDIA:

Používanie Cookies

Počas návštevy nášho Internetového obchodu sa do vášho počítača alebo mobilného zariadenia uložia textové súbory (ďalej: Cookies). Správca súborov používa hlavne tzv. Session-Cookies, ktoré sa po zatvorení prehliadača ihneď vymažú. Pomocou týchto sa dá zobraziť obsah košíka počas prezeraní akejkoľvek stránky, Kupujúci tu si môže prečítať koľko tovaru pridal do košíka a aká je ich aktuálna jednotná cena. Tieto textové súbory neobsahujú osobné údaje. Okrem toho Správca súborov používa aj také Cookies, ktoré sú použiteľné počas viacerých návštev. Tie cookies neobsahujú údaje o adrese (ako napríklad meno Kupujúceho, e-mailovú adresu, atď.) alebo iné osobné údaje, iba nasledujúce údaje: IP adresa Kupujúceho. Na základe týchto Cookies je ponuka Internetového obchodu Správcu súborov viac priateľskejšia, účinnejšia a bezpečnejšia. Vďaka týmto súborom je možné napríklad to, že na webovej stránke sa objavujú tie informácie, ktoré vyhovujú záujmom Kupujúceho. Jediným cieľom je to, aby sa ponuka čo najlepšie prispôsobila požiadavkám Kupujúceho a aby prezeranie bolo čo najpohodlnejšie. Identifikácia osoby Kupujúceho prostredníctvom týchto Cookies nie je možná. Samozrejme, prehliadač je možné nastaviť aj tak, aby Cookies používané počas viacerých návštev neuložil na pevný disk, avšak jednotlivé funkcie Internetového obchodu môže Kupujúci využívať iba pri používaní Cookies. Napríklad, ak vložíte tovar do košíka, server prečíta kód Cookies a takto si zapamätá, že tovar patrí do košíka Kupujúceho. Ak Kupujúci počas nákupu v Internetovom obchode navštívi ďalšie webové stránky a potom sa vráti k nákupu, v košíku ostane všetko, čo bolo predtým pridané. Táto služba je možná napríklad len pri povolení používania cookies. Preto Správca súborov navrhuje, aby Kupujúci nechal zapnuté Cookies. Prezeranie a odstránenie Cookies je kedykoľvek možné, prostredníctvom nastavenia internetového prehliadača, o čom získate ďalšie informácie pomocou funkcie prehliadača „Pomocník“.

Používanie eTracker:

Naša stránka používa program Google Analytics, službu internetovej analýzy spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics funguje rovnako na báze cookies, a síce textových súborov, ktoré sa archivujú vo Vašom počítači a umožnia analýzu používania našej webovej stránky. Informácie vytvorené prostredníctvom cookies a prostredníctvom Vášho používania tejto stránky sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA , kde sa aj archivujú. Avšak, Vaša IP adresa prejde v predom skrátenej forme v prípade, že sa nachádza v rámci členských štátov Európskej Únie, alebo v iných zmluvných krajinách Dohody o európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch prechádza celá IP adresa na Google server nachádzajúci sa v USA, kde dochádza potom ku skráteniu. Google tieto informácie používa na to, aby vyhodnotil používanie webovej stránky prostredníctvom Vás, aby vyhotovil oznámenie o aktivitách, a aby poskytoval ďalšie služby prevádzkarom stránky ohľadne používania webovej stránky. Preposlaná IP adresa z vášho prehliadača nie je kombinovaná v rámci Google Analytics s inými Google údajmi.

Používanie Google Analytics:

Správnym nastavením prehliadača môžete zabrániť ukladaniu cookies. Okrem toho, preposielaniu a spracovávaniu údajov (vrátane IP adresy) vytvorených prostredníctvom cookies a prostredníctvom Vášho používania internetovej stránky môžete predísť, ak si stiahnete a nainštalujete tento pomocný prehliadač (plugin) z nasledujúcej stránky: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Google AdWords remarketing:

Počas návštevy našej stránky posielame na počítač návštevníka jeden alebo viac cookies, to znamená malý súbor obsahujúci jeden reťazec, pomocou ktorého(ktorých) bude možné identifikovať jeho prehliadač. Tieto cookies sú zabezpečené cez Google, ich využívanie prebieha prostredníctvom systému Google Adwords. Tieto cookies posielame na počítač návštevníka až po návšteve jednotlivých pod-stránok, takže v týchto archivujeme iba skutočnosť a čas návštevy pod-stránky, žiadne ďalšie informácie. Externí dodávatelia, medzi ktorými aj Google, archivujú pomocou týchto cookies ak už užívateľ predtým navštívil webovú stránku inzerujúceho, pričom na základe toho mu uverejňujú inzeráty na internetových stránkach externých dodávateľov – medzi ktorými aj Google.

Cookies z Google môžu používatelia zakázať na stránke slúžiacej na vypnutie Google oznámení. (Toto môže pre používateľov znamenať aj to, že na stránke Network Advertising Initiative môžu zakázať aj cookies externých dodávateľov.) Webtracking:Na tejto internetovej stránke používame technológiu Facebook Custom Audience; ide o nástroj, ktorý poskytuje Facebook a ktorý nám umožňuje merať a zhromažďovať údaje o našich používateľoch pomocou cookies, web beacons a podobných technológií a efektívnejšie prispôsobovať svoje reklamné aktivity na Facebooku napríklad tak, že sa príspevky budú zobrazovať len návštevníkom našej webovej stránky. Facebooku pritom neodosielame žiadne osobné údaje. Údaje zachytené pomocou tejto technológie sa Facebooku odovzdávajú výlučne zakódované. Osobné údaje jednotlivých používateľov pre nás nie sú viditeľné. Ďalšie informácie o tejto webovej technológii nájdete vo vyhlásení Facebooku o ochrane údajov na https://www.facebook.com/about/privacy/. Tu môžete deaktivovať získavanie údajov prostredníctvom technológie Custom Audience https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

Napojenie na sociálne pluginy:

Napojenie na sociálne pluginy: Na www.blackhilloutdoor.sk sa využívajú sociálne pluginy Facebooku, Googlu, Pinterestu, Instagramu s cieľom urobiť on-line obchod osobnejším. Preto používame tlačidlo „LIKE“ (známe aj ako tlačidlo „Páči sa mi“), tlačidlo „Google +1″, ako aj tlačidlo Pinterestu „Pin-It“. Ide o ponuky amerických spoločností Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA), Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) a Pinterest Inc. (808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA).

Keď navštívite stránku www.blackhilloutdoor.sk, ktorá obsahuje takýto plugin, vytvorí sa priame prepojenie na Facebook a Google+. Ak ste prihlásení na Facebooku alebo Googli, môžu tieto pluginy priradiť návštevu Vášmu účtu na Facebooku, príp. na Google+. Keď interagujete s pluginmi, napríklad keď stlačíte tlačidlo „Páči sa mi“ alebo keď zanecháte komentár, prenesie sa príslušná informácia z Vášho prehliadača priamo na Facebook a tam sa uloží. Odhlásenie sa z Facebooku, resp. z Google+ zabráni priradeniu údajov k Vášmu profilu. O používaní vašich údajov po súhlase poskytujú všetky spoločnosti na svojich internetových stránkach (Facebook Informácie o ochrane údajov, Google Vyhlásenie o ochrane údajov, Pinterest Privacy Policy, Instagram Zásady používania údajov) detailné informácie týkajúce sa druhu, účelu a ďalšieho spracovania Vašich údajov. Tu nájdete aj ďalšie informácie o svojich právach a možnostiach nastavenia ochrany svojho súkromia, ako aj o možnosti odvolania.

Retargetingové technológie:

Táto webová stránka používa na internete retargetingovú technológiu. Tá umožňuje cielene osloviť reklamou tých používateľov internetu, ktorí sa už zaujímali o náš obchod a naše výrobky. Zo štúdií vieme, že používanie personalizovanej reklamy prispôsobenej záujmom používateľov je pre používateľov internetu zaujímavejšie ako reklama, ktorá nemá taký osobný rozmer. Reklamné prostriedky sa pri retargetingu využívajú na základe analýzy predchádzajúceho spotrebiteľského správania, založenej na cookie. Samozrejme sa ani tu neukladajú žiadne osobné údaje a rovnako samozrejmé je používanie retargetingovej technológie, pri ktorom sa zohľadňujú platné právne predpisy na ochranu údajov. Prosíme, berte do úvahy: Tu máte možnosť namienať proti zobrazovaniu pluginov pre sociálne siete. Na základe vašej námietky sa aktivuje súbor cookie, ktorý bude trvalo zabraňovať prenosu dát na Facebook a Google, s výnimkou prípadu, ak ste tento súbor cookie vo vašom prehliadači cielene alebo prostredníctvom „Odstrániť všetky súbory cookie“ vymazali. Námietku môžete kedykoľvek zopakovať.“

Tieto informácie a zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 25. 5. 2018