Zľava -25% s kódom MLYN25. Viac info: Súťaž MLYN

Pravidlá a zásady súťaže na Facebooku a Instagrame

"Súťaž o pobyt pre 4 osoby" 

1. Organizátor súťaže a zmluvní partneri
Organizátorom súťaže „Súťaž o pobyt pre 4 osoby“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť GARAGE SPORT s. r. o., so sídlom Rázusova 15, 977 01 Brezno, IČO: 47 357 380, DIČ: 2023839488, IČ DPH: SK2023839488 (ďalej len „Usporiadateľ“). 

2. Čas konania Súťaže
Súťaž sa začína 01.07. 2024 a končí 31.07. 2024. Deň 01.07. 2024 je dňom, kedy sa možno v danom časovom období prvýkrát zapojiť do Súťaže a deň 31.07. 2024 je dňom, kedy sa možno v danom časovom období poslednýkrát zapojiť do Súťaže. 

3. Účastníci Súťaže: Účastníkom Súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie fyzická osoba:
· s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,

· ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a 
· ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel.
(ďalej len „Účastník súťaže”)
Do súťaže sa nemôžu zapojiť zamestnanci Usporiadateľa, ako i spolupracujúce osoby, ktoré sa akokoľvek podieľajú na organizácii tejto Súťaže, vrátane ich zamestnancov. 

4. Podmienky pre zaradenie do Súťaže:

Do žrebovania bude zaradený Účastník Súťaže, ktorý počas doby trvania splní nasledujúce požiadavky:

  • Nakúpte nad 50,00 € na www.blackhilloutdoor.sk a použite kód MLYN25 pre 25 % zľavu. 
  • Na Instagrame sledujte @mlynpenzion.
  • Poteší, ak pod instagramovým príspevkom označíte 3 priateľov.

Do Súťaže sa počas jej trvania môže Účastník zapojiť aj opakovane, avšak jeden Účastník sa môže stať najviac jedenkrát výhercom výhry. Usporiadateľ vyžrebuje 1 výhercu. 


5. Žrebovanie:
Usporiadateľ po skončení Súťaže vyžrebuje dňa 01.08.2024 zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá Súťaže, 1 výhercu. 

6. Výhra:
Usporiadateľ odovzdá výhercom nasledovnú výhru:

Výkendový pobyt pre 4 osoby s raňajkami v Penzióne MLYN v Bystrej.

7. Oznámenie výhry:
Výhercovia budú vyzvaní, aby Usporiadateľovi zaslali svoje kontaktné údaje prostredníctvom komentára pod súťažným komentárom na Facebooku či Instagrame.

V prípade, že sa nepodarí s Výhercami skontaktovať do 7 dní od uskutočnenia žrebovania, budú vyžrebovaní noví Výhercovia. 

8. Osobné údaje:
Proces spracúvania osobných údajov sa riadi platnými a účinnými právnymi predpismi, ktoré upravujú oblasť ochrany osobných údajov. Ochranu osobných údajov reguluje s účinnosťou  od 25.5.2018  NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 201/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov nájdete v dokumente „Ochrana osobných údajov“, ktorý je zverejnený na webovej stránke https://www.blackhilloutdoor.sk/ochrana-osobnych-udajov  

9. Osobitné ustanovenia:
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, zmenu dĺžky trvania ako aj podmienky zaradenia do Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok zaradenia do Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní na facebookovej stránke. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže, ako i v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.

Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na facebookovej stránke Súťaže.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže Účastníka Súťaže, ak je obsah jeho súťažného príspevku vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo odporujúci dobrým mravom a tento príspevok zmazať. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť Účastníka Súťaže v prípade, že jeho správanie či profil na sociálnej sieti Facebook vykazuje známky nekalého, resp. podvodného konania, napr. duplicitný Facebook účet.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či boli splnené podmienky pre výhru v zmysle Pravidiel.

Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za nefunkčnosť siete, ako i iné technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.  

V Brezne, 28.06. 2024.

doručenie

V rámci SVK

doručenie do 24 hod alebo na druhý deň

záruka 3 roky

Záruka 3 roky

na zipsy YKK

garancia

Garancia

vrátenia peňazí

skladom

Všetok tovar

skladom