Jarný výpredaj -20% s kódom: JAR20

Reklamačný poriadok

(formulár na stiahnutie)

spoločnosti GARAGE SPORT s. r.o. – prevádzkovateľa elektronického obchodu www.blackhilloutdoor.sk, ktorý riadne informuje zákazníka o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie, zodpovednosti za vady, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, ako aj o vykonávaní záručných opráv

I. VŠEOBECNÉ PODMIENKY VYBAVENIA REKLAMÁCIE SPOTREBITEĽA

(Tento reklamačný poriadok sa nevzťahuje na nákup tovarov podnikateľmi, ktorí kupujú tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti podľa VOP. Práva a povinnosti Predávajúceho a kupujúceho – podnikateľa týkajúca sa vád tovaru je upravená v obchodnom zákonníku SR.)

1. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou VOP, zverejnený na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

II. ZÁRUČNÁ DOBA

 • Záručná doba začína  plynúť od prevzatia zakúpeného tovaru  spotrebiteľom.
 • Zákonná záručná doba na predávaný tovar je 24 mesiacov.
 • Zákonná záručná doba 24 mesiacov, platí aj pri zhotovení tovaru na zákazku.
 • Záručná doba sa vzťahuje aj na tovar vo výpredajoch či so zľavou. Ak je však poskytnutá zľava na výrobok kvôli určitej vade, túto vadu potom nie je možné reklamovať.
 • Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok v reklamačnom konaní.

III. ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO ZA VADY PREDANÉHO TOVARU V ZÁRUČNEJ DOBE

1. Spotrebiteľ je povinný  zakúpený výrobok  po prevzatí riadne a dôkladne skontrolovať a prehliadnuť. V prípade zistenia vady  na výrobku  je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu. To isté platí aj v prípade,  keď spotrebiteľ zistí  rozpor s objednávkou, ak je dodaný iný výrobok alebo iné množstvo, ako bolo objednané.

2. Predávajúci nezodpovedá za vady  výrobku spôsobené jeho  užívaním  v rozpore s návodom na údržbu.

3. Predávajúci nezodpovedá ani za vady  spôsobené  opotrebením pri  obvyklom užívaní výrobku,  neodborným alebo neoprávneným zásahom, mechanickým poškodením výrobku spôsobeným  spotrebiteľom.

4. V prípade výskytu odstrániteľnej vady  má spotrebiteľ právo na jej bezplatnú opravu.  Iba v prípade, že by bezplatná oprava  nebola  úmerná vzhľadom k rozsahu  vady, môže žiadať výmenu tovaru. Pokiaľ by ani tento postup nebol možný, môže kupujúci žiadať primeranú zľavu  z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť.

5. V prípade  výskytu neodstrániteľnej vady, ktorá bráni riadnemu užívaniu tovaru, môže spotrebiteľ požadovať výmenu tovaru alebo od zmluvy odstúpiť.

6. Rovnaké práva ako pri  neodstrániteľnej vade, náležia spotrebiteľovi aj v prípade, ak ide  o vady odstrániteľné, avšak pre opakované vyskytnutie vady po oprave, alebo pre väčší počet vád nie je možné tovar riadne užívať.

7. Práva zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.
Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 • nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru
 • neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru
 • uplynutím záručnej doby tovaru
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu
 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami
 • poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci
 • zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby

IV. SPÔSOB UPLATNENIA REKLAMÁCIE

1. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania.

2. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. V tomto potvrdení by mal byť okrem kontaktných údajov predávajúceho a spotrebiteľa uvedený popis vady a či spotrebiteľ požaduje opravu, výmenu, odstúpenie od zmluvy alebo zľavu z kúpnej ceny, v závislosti od charakteru vady, ako aj dátum uplatnenia reklamácie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, napr. telefonicky, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi čo možno najskôr, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom, napr. e-mailom.

3. Miestom pre uplatnenie reklamácie je zásielka doručená na adresu spoločnosti:
GARAGE SPORT s.r.o.
Rázusova 15
977 01 Brezno

4. Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v mieste pre uplatnenie reklamácie u predávajúceho osobne, alebo zaslaním tovaru na reklamáciu prepravnou službou.

5. V prípade zaslania tovaru je spotrebiteľ povinný preukázať, že reklamovaný tovar zakúpil u predávajúceho, zaslaním pokladničného dokladu (bločku z registračnej pokladne) spolu s doručením vyplneného reklamačného protokolu (nájdete na eshope v sekcii Formuláre) kde je spotrebiteľ povinný špecifikovať, akým spôsobom sa  vada prejavuje a uviesť voľbu práva zodpovednosti za vady, ktoré uplatňuje. Bez predloženia príslušného dokladu o predaji nebude tovar na reklamačné konanie prijatý.

6. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru, odporúčame
tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku.

7. V súvislosti s uplatnením reklamácie zakúpeného tovaru predávajúci nepreberá žiadne  zásielky na dobierku alebo na náklady predávajúceho.

V. VYBAVENIE REKLAMÁCIE

1. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, napr. ak sa reklamovaný výrobok posiela na opravu. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

2. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu tovaru  iba jedným z nasledujúcich zákonom stanovených spôsobov:

 • odovzdaním opraveného tovaru
 • výmenou tovaru
 • vrátením kúpnej ceny tovaru
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru
 • písomnou výzvou na prevzatie plnenia ( v prípade zamietnutia reklamácie )
 • odôvodnením zamietnutím reklamácie tovaru, uplatnenej do 12 mesiacov od jeho kúpy
 • odôvodnením zamietnutím reklamácie tovaru, uplatnenej po 12 mesiacoch od jeho kúpy

Reklamácia do 12 mesiacov od kúpy

 • Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu počas prvých 12 mesiacov, predávajúci môže reklamáciu vybaviť spôsobom odôvodnené zamietnutie iba na základe výsledku odborného posúdenia. Náklady na odborné posúdenie, ako aj všetky náklady súvisiace s odborným posúdením znáša počas prvých 12 mesiacov od kúpy výrobku vždy predávajúci, bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia a ich úhradu nemožno od spotrebiteľa vyžadovať.

Reklamácia po 12 mesiacoch od kúpy

 • Ak je reklamácia uplatnená po uplynutí 12 mesiacov od kúpy výrobku, predávajúci ju môže vybaviť spôsobom odôvodnené zamietnutie aj bez odborného posúdenia. V tomto prípade je však osoba, ktorá reklamáciu vybavila (predávajúci, ním poverený zamestnanec alebo určená osoba), povinná poskytnúť spotrebiteľovi informáciu o tom, kam môže výrobok poslať na odborné posúdenie.
 • Odborné posúdenie môže vypracovať znalec, autorizovaná, notifikovaná alebo akreditovaná osoba, alebo určená osoba.
 • Ak spotrebiteľ pošle takýto tovar na odborné posúdenie a odborným posúdením preukáže, že tovar má vadu, za ktorú zodpovedá predávajúci, môže reklamáciu znova uplatniť. Znova uplatnenú reklamáciu predávajúci nemôže zamietnuť, ale musí ju vybaviť iným spôsobom, ako je odôvodnené zamietnutie, teda odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku alebo vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku.

Náklady na odborné posúdenie

 • Z hľadiska nákladov, ak spotrebiteľ zašle výrobok na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša vždy predávajúci, teda počas celej dĺžky záručnej doby bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia.
 • Ak je však výrobok zaslaný na odborné posúdenie inej ako určenej osobe, teda znalcovi alebo autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady je predávajúci povinný uhradiť spotrebiteľovi iba v prípade, ak odborné posúdenie preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu, a to v lehote do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie.
 • Ak sa však odborným posúdením preukáže, že zodpovedný za vady je spotrebiteľ, tak si všetky náklady hradí spotrebiteľ sám.

Doklad o vybavení reklamácie

 • Predávajúci je povinný najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie vydať spotrebiteľovi písomný doklad o vybavení reklamácie.
 • V prípade vybavenia reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy tovaru jej odôvodnením zamietnutím  k písomnému vyjadreniu predávajúci priloží aj odborné vyjadrenie oprávnenej osoby (§ 2 písm. n/ zákona č. 250/2007 Z.z., v platnom znení).
  Spotrebiteľ je povinný prevziať si reklamovaný výrobok po reklamácii v dohodnutej lehote, najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia času, keď sa oprava mala vykonať.

VI. VŠEOBECNÉ PODMIENKY VYBAVENIA REKLAMÁCIE KUPUJÚCIM

1. Všeobecné podmienky zodpovednosti za vady pri uzatvorení zmluvy o kúpe tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.blackhilloutdoor.sk medzi predávajúcim a kupujúcim sú upravené  v  zákone č. 513/1991 Z.z., v platnom znení  (Obchodný zákonník).

2. V prípade uplatnenia reklamácie  kupujúcim sa predávajúci  zaväzuje o reklamácii rozhodnúť v lehote 30 dní odo dňa jej uplatnenia. O tomto rozhodnutí – spôsobe vybavenia reklamácie bude kupujúci  informovaný na kontaktný e-mail.

3. Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, bude reklamovaný výrobok  opravený. Pokiaľ nie je  možná oprava, a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu reklamovaného výrobku, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny výrobku. V prípade poskytnutia zľavy nie je možné neskôr túto chybu reklamovať.

4. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa výrobok  mohol riadne užívať ako výrobok bez chyby, predávajúci je oprávnený chybný výrobok vymeniť za výrobok  s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami, alebo vystaví dobropis.

Tento reklamačný poriadok je platný od 01.06. 2017

doručenie

V rámci SVK

doručenie do 24 hod alebo na druhý deň

záruka 3 roky

Záruka 3 roky

na zipsy YKK

garancia

Garancia

vrátenia peňazí

skladom

Všetok tovar

skladom